Mesuraments d’emissió a l’atmosfera

Mesuraments d’emissió a l’atmosfera

La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia amb l’emissió de contaminants a l’atmosfera i les emissions dels focus industrials en són una font. Per això, se n’ha de fer una vigilància i un seguiment.

MESURES

 • Partícules sòlides
 • Determinació del tamany aerodinàmic de les partícules
 • Al·lèrgens
 • Gasos de combustió
 • Gasos inorgànics
 • Compostos orgànics volàtils (COV) específics
 • Compostos orgànics totals (FID)
 • Metalls pesants
 • Dioxines i furans polihalogenats (PXDD/F)
 • Calibració d’aparells de mesura contínua
 • Mesures de rendiment de sistemes de filtració
 • Mesures de biogàs (CH4, CO2, O2, H2S, siloxans,…)
 • Mesures de biogàs en superfície de dipòsit controlat mitjançant campanes de flux estàtiques i dinàmiques