Mesuraments d’immissió

Mesuraments d’immissió

  • Partícules sòlides (PST, PM10, PM2,5, PS)
  • Gasos inorgànics
  • COV específics
  • Dioxines i furans polihalogenats (PXDD/F)