Prova d’estanqueïtat en conductes

Prova d’estanqueïtat en conductes

Comprovació de l’estanqueïtat mitjançant la generació de fums densos inerts en campana d’extracció.